Ngoài Nhà bạt lắp ghép, An Phú còn sản xuất lều xếp di động

Nhà bạt lắp ghép là từ khoá chung cho nhà bạt, nó gồm nhà bạt không gian, nhà bạt ống tròn và lều xếp di động

0913805577